23 December 2012

[Android Code] การใช้ List View แสดงตัวเลือกเพื่อแสดงข้อมูลจากฐานข้อมูล


วันนี้ก็ควบสองบทความเลยละกัน ต่อจากของเก่าที่เป็นเรื่องของ List View

แต่คราวนี้จะประยุกต์กันเล็กน้อยจากตัวอย่างเดิมกันบ้าง
โดยจะให้แสดงรายชื่อสัตว์จำนวนหนึ่งบน List View
และเมื่อเลือกชื่อสัตว์ตัวไหน ก็จะแสดง Dialog ขึ้นมา
พร้อมกับแสดงข้อมูลของสัตว์ตัวนั้นๆ บน Dialog
โดยข้อมูลของสัตว์ทั้งหมดจะเก็บไว้ในฐานข้อมูล


หลักการคร่าวๆก็คือดึงรายชื่อสัตว์ที่มีทั้งหมดมาแสดงใน List View ก่อน
แล้วกำหนด Listener โดยใช้ onItemClickListener ให้กับ List View
เมื่อเลือกรายชื่อสัตว์ใดๆ ก็จะแสดง Dialog ขึ้นมา แล้วให้ดึงข้อมูลในฐานข้อมูล
แล้วนำมาแสดงด้วย Text View ที่มีทั้งหมด 6 ตัว เพื่อแสดงข้อมูลแต่ละอย่าง
สำหรับการสร้างฐานข้อมูลเบื้องต้นสามารอ่านได้จากบทความของเจ้าของบล็อกเลย


ส่วนข้อมูลที่ใช้ในตัวอย่างนี้ก็จะประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ทีนี้ก็มาดูที่โค๊ดตัวอย่างของเจ้าของบล็อกกันต่อเลยMain.java
package app.akexorcist.listviewdatabasedialog;

import java.util.ArrayList;

import android.os.Bundle;
import android.app.Activity;
import android.app.Dialog;
import android.content.Intent;
import android.database.Cursor;
import android.database.sqlite.SQLiteDatabase;
import android.view.Menu;
import android.view.View;
import android.view.View.OnClickListener;
import android.widget.AdapterView;
import android.widget.ArrayAdapter;
import android.widget.Button;
import android.widget.ListView;
import android.widget.TextView;
import android.widget.AdapterView.OnItemClickListener;

public class Main extends Activity {

  SQLiteDatabase mDb;
  Database mHelper;
  Cursor mCursor;
  
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.main);
    
    mHelper = new Database(this);
    mDb = mHelper.getWritableDatabase();
    
    mCursor = mDb.rawQuery("SELECT * FROM " 
        + Database.TABLE_NAME, null);
    
    ArrayList<String> dirArray = new ArrayList<String>();
    
    mCursor.moveToFirst();
    while ( !mCursor.isAfterLast() ){
      dirArray.add(mCursor.getString(mCursor.getColumnIndex
          (Database.COL_THNAME)));
      mCursor.moveToNext();  
    }
        
    ListView listView1 = (ListView)findViewById(R.id.listView1);
    listView1.setAdapter(new ArrayAdapter(this
        , android.R.layout.simple_list_item_1, dirArray));
    listView1.setOnItemClickListener(new OnItemClickListener() {
      public void onItemClick(AdapterView<?> arg0, View arg1
          , int arg2, long arg3) {
        mCursor.moveToPosition(arg2);
        
        final Dialog dialog = new Dialog(Main.this);
        dialog.requestWindowFeature
            (dialog.getWindow().FEATURE_NO_TITLE);
        dialog.setContentView(R.layout.dialog_data);
        
        TextView textTHName = 
            (TextView)dialog.findViewById(R.id.textTHName);
        textTHName.setText("Name [TH] : " 
            + mCursor.getString(mCursor.getColumnIndex
            (Database.COL_THNAME)));

        TextView textENName = 
            (TextView)dialog.findViewById(R.id.textENName);
        textENName.setText("Name [EN] : " 
            + mCursor.getString(mCursor.getColumnIndex
            (Database.COL_ENNAME)));

        TextView textKingdom =
            (TextView)dialog.findViewById(R.id.textKingdom);
        textKingdom.setText("Kingdom : " 
            + mCursor.getString(mCursor.getColumnIndex
            (Database.COL_KINGDOM)));

        TextView textPhylum = 
            (TextView)dialog.findViewById(R.id.textPhylum);
        textPhylum.setText("Phylum : " 
            + mCursor.getString(mCursor.getColumnIndex
            (Database.COL_PHYLUM)));

        TextView textClass = 
            (TextView)dialog.findViewById(R.id.textClass);
        textClass.setText("Class : " 
            + mCursor.getString(mCursor.getColumnIndex
            (Database.COL_CLASS)));

        TextView textOrder = 
            (TextView)dialog.findViewById(R.id.textOrder);
        textOrder.setText("SOrder : " 
            + mCursor.getString(mCursor.getColumnIndex
            (Database.COL_ORDER)));
        
        Button buttonOK = 
            (Button)dialog.findViewById(R.id.buttonOK);
        buttonOK.setOnClickListener(new OnClickListener() {
          public void onClick(View v) {
            dialog.cancel();
          }
        });
        
        dialog.show();
      }
    });
  }
  
  public void onPause() {
    super.onPause();
    mHelper.close();
    mDb.close(); 
  }
}

สำหรับคำสั่งใน Main.java เริ่มแรกมาก็จะให้สร้างฐานข้อมูลกันก่อน
โดยจะเห็นว่า mCursor ใช้คำสั่ง SELECT * ซึ่งก็คือเลือกทุกคอลัมน์นั่นเอง
จากเดิมที่เจ้าของบล็อกมักจะกำหนดเป็นคอลัมน์ที่ต้องการดึงข้อมูลเท่านั้น
แต่ทีนี้เจ้าของบล็อกใช้ * (ดอกจันทร์) บ้าง เพราะจะเลือกข้อมูลทุกคอลัมน์
จากนั้นก็สร้าง dirArray ที่เป็น ArrayList<String> เพื่อเก็บชื่อสัตว์จาก mCursor
แล้วเอาไปแสดงใน List View เพื่อทำเป้นตัวเลือกที่เป็นรายชื่อสัตว์
แล้วก็สร้าง onItemClickLister ให้กับ List View เหมือนเคยนั่นแหละ
จากนั้นก็จะใช้คำสั่ง mCursor.moveToPosition(arg2); ก่อนอย่างแรก
สำหรับคำสั่งนี้จะเป็นคำสั่งเลื่อนเคอร์เซอร์ให้กับ mCursor 
โดย arg2 ก็คือให้ mCursor เลื่อนไปแถวนั้นๆ นั่นเอง
สมมติว่าผู้ใช้เลือก ยีราฟ ที่อยู่ในแถวที่ 3 ค่า arg2 ก็จะเป็น 2
(อย่าลืมว่าลำดับใน List View จะเริ่มนับแถวแรกเป็น 0)
เมื่อค่า arg2 เป็น 2 ก็จะให้ mCursor ใช้คำสั่ง moveToPosition
ดังนั้น mCursor ก็จะเลื่อนไปยังข้อมูลแถวที่ 3 ในฐานข้อมูล
ซึ่งข้อมูลในแถวที่ 3 ก็คือข้อมูลของ ยีราฟ นั่นเอง

จากนั้นก็จะให้สร้าง Dialog ขึ้นมาเพื่อแสดงข้อมูลของสัตว์ที่เลือก
Dialog ที่ใช้ก็เป็น Custom Dialog เหมือนเดิม โดยสามารถดูเพิ่มเติมได้จาก

จากนั้นก็ทำการประกาศ Text View ให้ครบทุกตัวที่สร้างไว้ 
แล้วกำหนดให้ Text View ดึงข้อมูลแต่ละคอลัมน์ในฐานข้อมูลมาแสดง
โดย Text View แต่ละตัวก็จะมีคอลัมน์ที่จะแสดงตายตัวอยู่แล้ว
แต่ด้วยเนื่องจาก mCursor ได้เลือกอยู่ในแถวของ ยีราฟ [moveToPosition(arg2)]
ดังนั้นข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ที่ดึงมาแสดงก็คือข้อมูลของยีราฟ
แล้วก็ทำการสร้างปุ่มสำหรับปิดหน้าต่าง Dialog เหมือนเคย

ส่วนใน onPause ก็เอาไว้ปิดฐานข้อมูลเวลาที่ Activity หยุดทำงานลงนั่นเอง
หรือจะปิดทันที่ที่ดึงข้อมูลเสร็จแล้วก็ได้เช่นกัน แล้วแต่สะดวกเลย

main.xml
<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent" >
  <ListView
    android:id="@+id/listView1"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:layout_centerHorizontal="true"
    android:layout_centerVertical="true"
    android:layout_margin="30dp"
    android:scrollingCache="false" />
</RelativeLayout>

Database.java
package app.akexorcist.listviewdatabasedialog;

import android.content.Context;
import android.database.sqlite.SQLiteDatabase;
import android.database.sqlite.SQLiteOpenHelper;

class Database extends SQLiteOpenHelper {
  private static final String DB_NAME = "Animal";
  private static final int DB_VERSION = 1;
  
  public static final String TABLE_NAME = "AnimalData";

  public static final String COL_THNAME = "c_name_th";
  public static final String COL_ENNAME = "c_name_en";
  public static final String COL_KINGDOM = "c_kingdom";
  public static final String COL_PHYLUM = "c_phylum";
  public static final String COL_CLASS = "c_class";
  public static final String COL_ORDER = "c_order";
  
  public Database(Context context) {
    super(context, DB_NAME, null, DB_VERSION);
  }

  public void onCreate(SQLiteDatabase db) {
    db.execSQL("CREATE TABLE "+ TABLE_NAME 
        +" (_id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT, " 
        + COL_THNAME + " TEXT, " + COL_ENNAME + " TEXT, " 
        + COL_KINGDOM + " TEXT, " + COL_PHYLUM + " TEXT, " 
        + COL_CLASS + " TEXT, " + COL_ORDER + " TEXT);");
    
    db.execSQL("INSERT INTO "+ TABLE_NAME +" (" + COL_THNAME 
        + ", " + COL_ENNAME + ", " + COL_KINGDOM + ", " 
        + COL_PHYLUM + ", " + COL_CLASS + ", " + COL_ORDER 
        + ") VALUES ('นกแก้ว', 'Parrots', 'Animalia', 'Chordata'" 
        + ", 'Aves', 'Psittaciformes');"); 
    db.execSQL("INSERT INTO "+ TABLE_NAME +" (" + COL_THNAME 
        + ", " + COL_ENNAME + ", " + COL_KINGDOM + ", " 
        + COL_PHYLUM + ", " + COL_CLASS + ", " + COL_ORDER 
        + ") VALUES ('สิงโต', 'Lion', 'Animalia', 'Chordata'" 
        + ", 'Mammalia', 'Carnivora');"); 
    db.execSQL("INSERT INTO "+ TABLE_NAME +" (" + COL_THNAME 
        + ", " + COL_ENNAME + ", " + COL_KINGDOM + ", " 
        + COL_PHYLUM + ", " + COL_CLASS + ", " + COL_ORDER 
        + ") VALUES ('ยีราฟ', 'Giraffe', 'Animalia', 'Chordata'" 
        + ", 'Mammalia', 'Artiodactyla');"); 
    db.execSQL("INSERT INTO "+ TABLE_NAME +" (" + COL_THNAME 
        + ", " + COL_ENNAME + ", " + COL_KINGDOM + ", " 
        + COL_PHYLUM + ", " + COL_CLASS + ", " + COL_ORDER 
        + ") VALUES ('ค้างคาว', 'Bat', 'Animalia', 'Chordata'" 
        + ", 'Mammalia', 'Eutheria');"); 
    db.execSQL("INSERT INTO "+ TABLE_NAME +" (" + COL_THNAME 
        + ", " + COL_ENNAME + ", " + COL_KINGDOM + ", " 
        + COL_PHYLUM + ", " + COL_CLASS + ", " + COL_ORDER 
        + ") VALUES ('จิงโจ้', 'Kangaroo', 'Animalia', 'Chordata'" 
        + ", 'Mammalia', 'Diprotodontia');"); 
    db.execSQL("INSERT INTO "+ TABLE_NAME +" (" + COL_THNAME 
        + ", " + COL_ENNAME + ", " + COL_KINGDOM + ", " 
        + COL_PHYLUM + ", " + COL_CLASS + ", " + COL_ORDER 
        + ") VALUES ('ซาลาแมนเดอร์', 'Salamanders', 'Animalia'" 
        + ", 'Chordata', 'Amphibia', 'Caudata');"); 
    db.execSQL("INSERT INTO "+ TABLE_NAME +" (" + COL_THNAME 
        + ", " + COL_ENNAME + ", " + COL_KINGDOM + ", " 
        + COL_PHYLUM + ", " + COL_CLASS + ", " + COL_ORDER 
        + ") VALUES ('กวาง', 'Deer', 'Animalia', 'Chordata'" 
        + ", 'Mammalia', 'Artiodactyla');"); 
    db.execSQL("INSERT INTO "+ TABLE_NAME +" (" + COL_THNAME 
        + ", " + COL_ENNAME + ", " + COL_KINGDOM + ", " 
        + COL_PHYLUM + ", " + COL_CLASS + ", " + COL_ORDER 
        + ") VALUES ('ปลาโลมา', 'Dolphin', 'Animalia', 'Chordata'" 
        + ", 'Mammalia', 'Cetacea');"); 
    db.execSQL("INSERT INTO "+ TABLE_NAME +" (" + COL_THNAME 
        + ", " + COL_ENNAME + ", " + COL_KINGDOM + ", " 
        + COL_PHYLUM + ", " + COL_CLASS + ", " + COL_ORDER 
        + ") VALUES ('ม้าน้ำ', 'Seahorses', 'Animalia', 'Chordata'" 
        + ", 'Actinopterygii', 'Syngnathiformes');"); 
  }
  
  public void onUpgrade(SQLiteDatabase db, int oldVersion
      , int newVersion) {
    db.execSQL("DROP TABLE IF EXISTS "+ TABLE_NAME);
    onCreate(db);
  }
}

สำหรับ Database.java ก็เป็นส่วนที่ใช้สร้างฐานข้อมูลทั่วไป
โดยข้อมูลที่กำหนดก็เป็นข้อมูลจากภาพตารางข้างบนที่แปะไว้แล้ว
ส่วนรายละเอียดของการสร้างฐานข้อมูลสามารถอ่านได้ที่
[Android Code] SQLite บน Android เบื้องต้น (แอบละเอียด)


dialog_data.xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  android:layout_width="wrap_content"
  android:layout_height="wrap_content"
  android:orientation="vertical"
  android:background="#FFFFFF"
  android:gravity="center" >
  <LinearLayout
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:orientation="vertical"
    android:layout_margin="30dp" > 
    <TextView
      android:id="@+id/textTHName"
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:layout_marginBottom="10dp"
      android:text="Thai Name"
      android:textColor="#000000"
      android:textSize="18sp" />
    <TextView
      android:id="@+id/textENName"
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:layout_marginBottom="10dp"
      android:text="English"
      android:textColor="#000000"
      android:textSize="18sp" />
    <TextView
      android:id="@+id/textKingdom"
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:layout_marginBottom="10dp"
      android:text="Kingdom"
      android:textColor="#000000"
      android:textSize="18sp" />
    <TextView
      android:id="@+id/textPhylum"
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:layout_marginBottom="10dp"
      android:text="Phylum"
      android:textColor="#000000"
      android:textSize="18sp" />
    <TextView
      android:id="@+id/textClass"
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:layout_marginBottom="10dp"
      android:text="Class"
      android:textColor="#000000"
      android:textSize="18sp" />
    <TextView
      android:id="@+id/textOrder"
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:layout_marginBottom="30dp"
      android:text="Order"
      android:textColor="#000000"
      android:textSize="18sp" />
    <Button
      android:id="@+id/buttonOK"
      android:layout_width="80dp"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:layout_gravity="center_horizontal"
      android:text="OK" />
  </LinearLayout>
</LinearLayout>

AndroidManifest.xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  package="app.akexorcist.listviewdatabasedialog"
  android:versionCode="1"
  android:versionName="1.0" >
  <uses-sdk
    android:minSdkVersion="8"
    android:targetSdkVersion="8" />
  <application
    android:allowBackup="true"
    android:icon="@drawable/ic_launcher"
    android:label="@string/app_name"
    android:theme="@style/AppTheme" >
    <activity
      android:name="app.akexorcist.listviewdatabasedialog.Main"
      android:label="@string/app_name" 
      android:screenOrientation="portrait">
      <intent-filter>
        <action android:name="android.intent.action.MAIN" />
        <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
      </intent-filter>
    </activity>
  </application>
</manifest>

เพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วสำหรับการประยุกต์การใช้งาน List View
เหมาะสำหรับการเอาไปแสดงข้อมูลต่างๆ โดยที่ข้อมูลเก็บไว้ในฐานข้อมูล
ซึ่งตัวอย่างนี้ใช้ Custom Dialog จึงทำให้สามารถออกแบบหน้าต่าง Dialog ได้


สำหรับผู้ที่หลงเข้ามาอ่านที่อยากจะเอาไฟล์ตัวอย่างไปลอง
ก็ดาวน์โหลดจากตรงนี้ได้เลย List View Database Dialog [Google Drive]
เหล่าพันธมิตรแอนดรอยด์

Devahoy Layer Net NuuNeoI The Cheese Factory Somkiat CC Mart Routine Artit-K Arnondora Kamonway Try to be android developer Oatrice Benz Nest Studios Kotchaphan@Medium Jirawatee@Medium Travispea@Medium