02 August 2013

[Android Code] การ Random ชุดสีที่เตรียมไว้มาแสดง


        จากเดิมที่เคยพูดถึงเรื่องการสุ่มค่าแล้วในบทความเก่า [Android Code] การ Random ตัวเลขเบื้องต้น กับ [Android Code] การ Random ตัวเลขจำนวนหลายๆตัว

        คราวนี้ก็จะขอแสดงตัวอย่างการใช้งานอีกตัวอย่างหนึ่ง โดยเจ้าของบล็อกจะเตรียมค่าสีไว้ชุดหนึ่งแล้วสุ่มมาแสดง


        หลักการก็มีอยู่ง่ายๆคือ เจ้าของบล็อกจะเตรียมชุดสีไว้แล้ว โดยจะเป็นโค๊ดสี RGB เตรียมไว้ 19 สี เก็บไว้ในอาร์เรย์ดังนี้

String[] colorCode = { "#d4e51a", "#9ac929", "#4bc929" , "#2fb672", "#2faeb6", "#2f7bb6", "#2f4fb6" , "#4848a1", "#6748a1", "#9941a3", "#b84290" , "#d3419e", "#d60668", "#df002f", "#f54615" , "#ff7e00", "#ffae00", "#ffcc00", "#fff000" };

        และเตรียม Image View ไว้ทั้งหมด 5 ตัว ในหน้า Layout เพื่อจะให้สุ่มสีแล้วมาแสดงสีที่สุ่มได้บน Image View การแสดงสีบน Image View จะใช้คลาส Drawable แทนด้วยคำสั่ง setImageDrawable เพื่อแสดงสีบน Image View อีกวิธีนึงก็คือใช้คำสั่ง setBackgroundColor ที่ใส่เลขสีเลย

        เห็นว่าบทความนี้ไม่ค่อยมีอะไรเลยอธิบายเพิ่มเติมเล่นๆ สำหรับ Image View นั้นจะมองเป็น 2 เลเยอร์ซ้อนกันอยู่ เลเยอร์บน (Image) จะเป็นภาพที่แสดงใน Image View เลเยอร์ล่าง (Background) จะเป็นพื้นหลังของ Image View ซึ่งทั้ง Image และ Background สามารถกำหนดสีและภาพได้ จึงแล้วแต่ผู้ที่หลงเข้ามาอ่านว่าจะกำหนดค่าในไหน


        ดังนั้นคำสั่งสำหรับเปลี่ยนสี Image และ Background จะมีดังนี้

int color = Color.parseColor("#00bdd3"); ImageView iv = (ImageView)findViewByid(R.id.iv); // Background iv.setBackgroundColor(color); //Image Drawable d = new ColorDrawable(color); iv.setImageDrawable(d);

        เนื่องจาก Image ไม่มีคำสั่ง setImageColor แบบ Background ก็เลยต้องใช้ Drawable เข้ามาช่วยแทน โดยกำหนดสีที่ต้องการแล้วเอาไปแสดงในรูปของ Drawable แต่ Background กำหนดได้เลย แต่เจ้าของบล็อกขอใช้เป็น setImageDrawable เล่นๆละกันนะ

        ก่อนอื่นก็เตรียมหน้า Layout ให้เรียบร้อย วาง Image View ให้ดีๆ

main.xml
<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools" android:layout_width="match_parent" android:layout_height="match_parent" android:background="#333333" > <RelativeLayout android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" android:layout_centerHorizontal="true" android:layout_centerVertical="true" > <ImageView android:id="@+id/imageView1" android:layout_width="150dp" android:layout_height="100dp" android:background="#6748a1" /> <ImageView android:id="@+id/imageView2" android:layout_width="150dp" android:layout_height="100dp" android:layout_alignLeft="@+id/imageView1" android:layout_alignTop="@+id/imageView1" android:layout_marginLeft="30dp" android:layout_marginTop="70dp" android:background="#9941a3" /> <ImageView android:id="@+id/imageView3" android:layout_width="150dp" android:layout_height="100dp" android:layout_alignLeft="@+id/imageView2" android:layout_alignTop="@+id/imageView2" android:layout_marginLeft="30dp" android:layout_marginTop="70dp" android:background="#d74f75" /> <ImageView android:id="@+id/imageView4" android:layout_width="150dp" android:layout_height="100dp" android:layout_alignLeft="@+id/imageView3" android:layout_alignTop="@+id/imageView3" android:layout_marginLeft="30dp" android:layout_marginTop="70dp" android:background="#f36b45" /> <ImageView android:id="@+id/imageView5" android:layout_width="150dp" android:layout_height="100dp" android:layout_alignLeft="@+id/imageView4" android:layout_alignTop="@+id/imageView4" android:layout_marginLeft="30dp" android:layout_marginTop="70dp" android:background="#ffcc00" /> </RelativeLayout> <Button android:id="@+id/buttonRandom" android:layout_width="50dp" android:layout_height="50dp" android:layout_alignParentRight="true" android:layout_alignParentTop="true" android:background="@drawable/button_random" /> </RelativeLayout>


        จะเห็นว่ามี Button ที่มุมขวาบน เอาไว้กดเพื่อสุ่มสีที่แสดง Button ตัวนี้เจ้าของบล็อกได้ใช้เป็น Custom Button โดยเก็บไฟล์ xml กับภาพ Button ไว้ใน res/drawablebutton_random.xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <selector xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" > <item android:state_pressed="true" android:drawable="@drawable/button_random_pressed" /> <item android:state_pressed="false" android:drawable="@drawable/button_random_normal" /> <item android:drawable="@drawable/button_random_normal" /> </selector>


        ต่อไปก็เป็นโค๊ดที่ใช้ เนื่องจาก Image View ที่ใช้มีด้วยกัน 5 ตัว เจ้าของบล็อกจึงใช้อาร์เรย์เข้ามาช่วย เพื่อร่นคำสั่งให้สั้นลง ไม่เช่นนั้นลองนึกภาพ ประกาศ Image View ก็ต้องประกาศ 5 บรรทัดและตอนกำหนดสีให้กับ Image View ก็ต้องใช้คำสั่ง 5 บรรทัด ถึงแม้ว่า 5 บรรทัดอาจจะดูน้อย แต่ให้นึกกรณีที่ว่ามี Image View ซัก 10 ตัวล่ะ ดังนั้นการใช้อาร์เรย์และ For เพื่อวนลูปคำสั่งก็ช่วยลดจำนวนบรรทัดได้

Main.java
package app.akexorcist.randomcolor; import java.util.Random; import android.os.Bundle; import android.app.Activity; import android.graphics.Color; import android.graphics.drawable.ColorDrawable; import android.view.View; import android.view.View.OnClickListener; import android.widget.Button; import android.widget.ImageView; public class Main extends Activity { int[] imageViewId = { R.id.imageView1, R.id.imageView2 , R.id.imageView3, R.id.imageView4, R.id.imageView5 }; String[] colorCode = { "#d4e51a", "#9ac929", "#4bc929" , "#2fb672", "#2faeb6", "#2f7bb6", "#2f4fb6" , "#4848a1", "#6748a1", "#9941a3", "#b84290" , "#d3419e", "#d60668", "#df002f", "#f54615" , "#ff7e00", "#ffae00", "#ffcc00", "#fff000" }; ImageView[] iv = new ImageView[imageViewId.length]; protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { super.onCreate(savedInstanceState); setContentView(R.layout.main); for(int i = 0 ; i < imageViewId.length ; i++) iv[i] = (ImageView)findViewById(imageViewId[i]); Button buttonRandom = (Button)findViewById(R.id.buttonRandom); buttonRandom.setOnClickListener(new OnClickListener() { public void onClick(View v) { int[] data = randomIntArray(imageViewId.length , 0, colorCode.length - 1); for(int i = 0 ; i < data.length ; i++) { int color = Color.parseColor(colorCode[data[i]]); iv[i].setImageDrawable(new ColorDrawable(color)); } } }); } public int[] randomIntArray(int count, int min, int max) { Random r = new Random(); int[] data = new int[count]; for(int i = 0 ; i < count ; i++) data[i] = -1; for(int i = 0 ; i < count ; i++) { int n = -1; boolean st = true; while(st) { st = false; n = r.nextInt((max - min) + 1) + min; for(int j = 0 ; j < data.length ; j++) if(n == data[j]) st = true; } data[i] = n; } return data; } }

        1. ประกาศตัวแปรอาร์เรย์สำหรับเก็บ ID ของ Image View ที่อยู่ใน main.xml

        2. ประกาศตัวแปรอาร์เรย์เอาไว้สำหรับเก็บตัวเลขที่ได้จากการสุ่ม

        3. ประกาศคลาส Image View แบบอาร์เรย์เพื่อใช้กำหนด Image View ทั้ง 5 ตัว

        4. ใช้ For วนลูปเพื่อกำหนดค่าให้กับคลาส Image View

        5. ประกาศ Button ที่ใช้สำหรับสุ่มค่าสี โดยกำหนด Listener เป็น OnClickListener เมื่อกดปุ่มนี้ก็จะให้ทำการสุ่มตัวเลขมาเป็นอาร์เรย์จำนวน 5 ตัว [imageViewId.length] โดยสุ่มค่าระหว่าง 0 ถึง 18 [colorCode.length - 1] แล้วเก็บไว้ในตัวแปรที่ชื่อ data แล้วทำการนำค่าที่สุ่มได้มาทำเป็น Drawable แล้วกำหนดลงใน Image View อีกที โดยใช้ For วนลูปช่วยในการกำหนดสีให้ Image View จนครบทั้ง 5 ตัว

        6. ฟังก์ชันสุ่มตัวเลขจำนวนหลายๆตัว เคยอธิบายในบทความก่อนหน้าแล้ว [Android Code] การ Random ตัวเลขจำนวนหลายๆตัว

AndroidManifest.xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" package="app.akexorcist.randomcolor" android:versionCode="1" android:versionName="1.0" > <uses-sdk android:minSdkVersion="8" android:targetSdkVersion="17" /> <application android:allowBackup="true" android:icon="@drawable/ic_launcher" android:label="@string/app_name" android:theme="@style/AppTheme" > <activity android:name="app.akexorcist.randomcolor.Main" android:label="@string/app_name" android:screenOrientation="portrait" > <intent-filter> <action android:name="android.intent.action.MAIN" /> <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" /> </intent-filter> </activity> </application> </manifest>

        พอลองทดสอบก็ให้กดปุ่มสุ่มสีก็จะเห็นว่าสีบน Image View ทั้ง 5 สุ่มไปเรื่อยๆ โดยไม่มีการซ้ำกันของสี (พอดีกล้องที่ใช้ถ่ายในวีดีโอเร่งสีจนใกล้เคียงเกิน)

        สำหรับผู้ที่หลงเข้ามาอ่านคนใดต้องการไฟล์ตัวอย่าง สามารถดาวน์โหลดได้ที่ Random Color [Google Drive] หรือ Random Color [GitHub]บทความที่เกี่ยวข้อง

        • การ Random ตัวเลขเบื้องต้น
        • การ Random ตัวเลขจำนวนหลายๆตัว