24 ตุลาคม 2556

[Android Code] การอ่าน Barcode และ QR Code [Built-in QR & Barcode]


        คราวก่อนเขียนบทความเกี่ยวกับการอ่าน QR และ Barcode ไปแล้ว ซึ่งบทความนั้นจะเป็นวิธีการใช้ Intent ไปยังแอปอื่นๆแทน แต่ความนี้เจ้าของบล็อกจะมาพูดถึงการทำให้อ่านได้จากในแอปเลย ทำให้ผู้ใช้ไม่ต้องไปดาวน์โหลดแอปจากภายนอกมาติดตั้งก่อน
        I've been talk about to make a QR and Barcode scanner. Which use Intent to another application. but this article i will talk about how to make built-in QR and Barcode scanner into our application. which you don't need to use intent any longer.


        คราวที่แล้วใช้ Intent ไปที่แอป Barcode Scanner ของ ZXing แต่คราวนี้จะนำโค๊ดจาก ZXing มาไว้ในแอปที่เขียนขึ้นมาเลย (ถ้าจะยกเครดิตขอบคุณก็คงต้องยกให้ ZXing แล้วล่ะ) ให้เรียกใช้ Barcode Scanner จากแอปของผู้ที่หลงเข้ามาอ่านเลย
        Previous article i ues Intent to Barcode Scanner application from ZXing. Now i will use source code from ZXing to built-in in our application. (So if you want to give any thanks, please give to ZXing, not me.)


        ก่อนอื่นให้ดาวน์โหลด Source Code ของ ZXing กันมาก่อน
        First, download ZXing source code from this.

        ZXing-BarcodeScanner-Source

        เมื่อได้มาแล้วก็แตกไฟล์ออกมาเลย
        Extract source code file to anywhere.        จากนั้นก็สร้างโปรเจคขึ้นมาเลย จากนั้นให้ลากโฟลเดอร์ zxing-source มาใส่ที่โปรเจคที่สร้างขึ้น (ลากมาใส่ตรงรูปโฟลเดอร์โปรเจคเลยนะ)
        Create your project and drag zxing-source folder to project folder        โปรแกรมจะถามว่าให้จัดการกับโฟลเดอร์นี้ยังไง ให้เลือก Copy Files and Folder แล้วกด OK
        Eclipse will ask operation to do with import folder. Choose "Copy Files and Folder" then press "OK".        จะเห็นว่ามีโฟลเดอร์ zxing-source อยู่ในโปรเจคแล้ว
        You will see zxing-source folder in yout project.        ก่อนจะใช้งานต้องกำหนดให้โฟลเดอร์นี้เป็น Source Folder ก่อน คลิกขวาที่โฟลเดอร์ zxing-source แล้วเลือก Build Path > Use as Source Folder
        Before use this source code, you need to set this folder to "Source Folder" by right-click on zxing-source and choose "Build Path > Use as Source Folder".        ให้สังเกตที่ไอคอนของโฟลเดอร์จะเปลี่ยนมาเป็น Source folder และมีเออเรอ
        Look at folder icon. It will change to Source folder icon with error. (don't mind)        ต่อมาให้ลากโฟลเดอร์ raw มาใส่ในโฟลเดอร์ res
        Next, drag raw folder to res folder in your project.        เลือก Copy files and folder แล้วกด OK
        Choose "Copy files and folder" then press "OK".        ต่อไปก็ให้ลากโฟลเดอร์ values มาใส่ในโฟลเดอร์ res
        Next, drag values folder into res folder.        เลือก Copy files and folder แล้วกด OK เหมือนเดิม
        Choose "Copy files and folder" then press "OK".        โปรแกรมจะแจ้งว่ามีโฟลเดอร์นี้แล้ว ให้วางทับหรือไม่ ให้กด "Yes To All"
        Eclipse will ask to overwrite this folder, press "Yes To All"        ลากโฟลเดอร์ layout มาใส่ในโฟลเดอร์ res
        Drag layout folder into res folder.        เลือก Copy files and folder แล้วกด OK
        Choose "Copy files and folder" then press "OK".        โปรแกรมจะแจ้งว่ามีโฟลเดอร์นี้แล้ว ให้วางทับหรือไม่ ให้กด "Yes To All"
        Eclipse will ask to overwrite this folder, press "Yes To All".        และสุดท้าย ให้ลากไฟล์ core-2.2.jar ไปใส่ในโฟลเดอร์ libs
        Drag core-2.2.jar into libs folder.        เลือก Copy files แล้วกด OK
        Choose "Copy files" then press "OK"        ให้เช็คให้ดีว่าได้อิมพอร์ตไฟล์ครบตามภาพข้างล่างนี้แล้ว
        Check imported files are all same with image below.        ต่อไปจะเป็นการแก้เออเรอร์ที่อยู่ในโฟลเดอร์ zxing-source เริ่มจากเปิดไฟล์แรกที่เออเรอกันก่อน ชื่อ BeepManager.java
        Next, you need to fix all error in zxing-source folder. Open first error file "BeepManager.java"        เลื่อนลงไปข้างล่าง ไปยังบรรทัดที่เออเรอ จากนั้นเอาเม้าส์วางบนคำที่เออเรอแล้วแล้วเลือก Import 'R' (your_package_name) ขึ้นอยู่กับชื่อแพคเกจของโปรเจค ตัวอย่างนี้จะเป็น Import 'R' (app.akexorcist.barcodeqr) แล้วเออเรอก็จะหายไป
        * กดเซฟ (Ctrl + S) ด้วย เพื่อรีเฟรช ไม่งั้นบางทีโปรแกรมจะยังไม่รู้ว่าแก้ไขแล้ว
        Scroll down to error line. Move cursor on error word and choose "Import 'R' (your_package_name)". It's depending on your project's package name. In this article, it's "Import 'R' (app.akexorcist.barcodeqr). Then error will gone.
        * If error not fixed, try to save that file (Ctrl + S) to refresh that file.        ให้ทำเช่นเดียวกันนี้กับไฟล์อื่นๆใน zxing-source ที่เออเรอจนครบทุกไฟล์
        Do same with another files in zxing-source.        ทีนี้หลักการใช้งานโค๊ดของ ZXing ก็คือการ Intent เหมือนเดิมนั่นแหละ แต่ว่าจะให้ Intent ภายในแอปพลิเคชันระหว่าง Activity ด้วยกันเอง
        To use ZXing source code, I use intent to do the same. but this article use intent between activity in application.


        ก่อนอื่นก็ต้องเพิ่ม Activity สำหรับ ZXing ก่อน โดยเปิด AndroidManifest.xml แล้วแก้ไขตามนี้
        First, add activity for ZXing. by edit AndroidManifest.xml follow this.
<activity android:name="com.google.zxing.client.android.CaptureActivity" android:screenOrientation="landscape" />


        และที่สำคัญต้องขอ Permission ให้กับกล้องด้วย เพราะอย่าลืมว่าการสแกนจะต้องใช้กล้อง
        Don't forget to declare camera permission for ZXing
<uses-permission android:name="android.permission.CAMERA" />        ต่อมาก็เตรียมหน้า Layout ให้พร้อมกันก่อน โดยจะให้แสดง Button เพื่อกดแล้วทำการสแกนโค๊ดและมี Text View สำหรับแสดงผลลัพธ์ที่อ่านได้
        Next, we must prepare layout to be ready for code by layout will have button for go to ZXing's activity and  text view for show result form that activity.main.xml

<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools" android:layout_width="match_parent" android:layout_height="match_parent" > <TextView android:id="@+id/textView1" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" android:layout_centerHorizontal="true" android:layout_centerVertical="true" /> <Button android:id="@+id/button1" android:layout_width="match_parent" android:layout_height="wrap_content" android:layout_alignParentBottom="true" android:layout_centerHorizontal="true" android:text="Scan" /> </RelativeLayout>


        สำหรับโค๊ดจะเป็นการ Intent แบบ startActivityForResult จากนั้นก็รอค่าที่ Return กลับมา แล้วนำมาแสดงผล
        For code, I use intent by "startActivityForResult" and waiting to get result then show it on text view.


Main.java
package app.akexorcist.barcodeqr; import com.google.zxing.client.android.CaptureActivity; import android.os.Bundle; import android.view.View; import android.view.View.OnClickListener; import android.widget.Button; import android.widget.TextView; import android.app.Activity; import android.content.Intent; public class Main extends Activity { public static final int REQUEST_QR_SCAN = 0; TextView textView1; public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { super.onCreate(savedInstanceState); setContentView(R.layout.main); textView1 = (TextView)findViewById(R.id.textView1); Button button1 = (Button)findViewById(R.id.button1); button1.setOnClickListener(new OnClickListener() { public void onClick(View v) { Intent intent = new Intent(getApplicationContext() , CaptureActivity.class); startActivityForResult(intent, REQUEST_QR_SCAN); } }); } public void onActivityResult(int requestCode, int resultCode , Intent intent) { if (requestCode == REQUEST_QR_SCAN && resultCode == RESULT_OK) { String content = intent.getStringExtra("CONTENT"); String format = intent.getStringExtra("FORMAT"); String type = intent.getStringExtra("TYPE"); textView1.setText(content + "\n" + format + "\n" + type); } else if(requestCode == REQUEST_QR_SCAN && resultCode == RESULT_CANCELED) { textView1.setText(""); } } }

        1. ประกาศตัวแปรคงที่สำหรับเป็น Request Code ในการ Intent
        1. Declare constant variable for result code on intent.

        2. ประกาศตัวแปรสำหรับ Text View
        2. Declare text view object.

        3. กำหนดค่าให้กับตัวแปร Text View
        3. Create text view

        4. ประกาศและกำหนดค่าให้ตัวแปร Button โดยประกาศ Listener เป็นแบบ onClick เมื่อผู้ใช้กดปุ่มก็จะ Intent ไปยัง Activity ของ ZXing โดย Activity ของ ZXing จะชื่อว่า CaptureActivity และจะทำงานแบบมี Result ส่งกลับมาเมื่อทำงานเสร็จ โดยกำหนด Request Code เป็นตัวแปรที่ประกาศไว้ที่มีค่าเป็น 0
        4. Create button and set to use on click listener  when user click on this button, will intent to ZXing's activity. ZXing's activity is CaptureActivity. And start activity by waiting for result from that activity. For request code, i use my constant variable.

        5. ฟังก์ชันสำหรับรอรับค่าเมื่อ CaptureActivity ทำงานเสร็จ
        5. Function which work when CaptureActivity has finish and return result.

        6. เช็คว่า Request Code ตรงกับที่กำหนดไว้หรือไม่ (0 นั่นเอง) และเช็คว่า Result Code มีค่าเป็น RESULT_OK หรือไม่ ถ้าใช่ก็จะดึงข้อมูลจากคีย์เวิร์ด CONTENT, FORMAT และ TYPE มาแสดงบน Text View โดยแสดงอันละบรรทัด
        6. Check for request code and result code, If result is OK Get data from keyword "CONTENT", "FORMAT" and "TYPE" then show them on text view by line

        7. ถ้า Result Code เป็น RESULT_CANCELED จะไม่มีข้อมูลส่งกลับมา ก็จะให้ทำการเคลียร์ข้อความที่แสดงใน Text View ออกซะ
        7. If result code is RESULT_CANCELED then clear text on text view.


AndroidManifest.xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" package="app.akexorcist.barcodeqr" android:versionCode="1" android:versionName="1.0" > <uses-sdk android:minSdkVersion="8" android:targetSdkVersion="17" /> <uses-permission android:name="android.permission.CAMERA" /> <application android:allowBackup="true" android:icon="@drawable/ic_launcher" android:label="@string/app_name" android:theme="@style/AppTheme" > <activity android:name="app.akexorcist.barcodeqr.Main" android:label="@string/app_name" > <intent-filter> <action android:name="android.intent.action.MAIN" /> <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" /> </intent-filter> </activity> <activity android:name="com.google.zxing.client.android.CaptureActivity" android:screenOrientation="landscape" /> </application> </manifest>

        เมื่อเสร็จแล้วให้ลองทดสอบอ่าน QR และ Barcode ดู
        When done, try the test with some QR or Barcode.        ลองทดสอบสแกนจากภาพข้างล่างก็ได้นะ
        You can test yout app from image below


Barcode 

Content : 9789167156171
Format : EAN_13
Type : ISBNContent : 1117013206375
Format : CODABAR
Type : TEXTContent : 0246813579
Type : CODE_39
Format : TEXTContent : Akexorcist
Type : CODE_93
Format : TEXTContent : ANDROID
Type : CODE_128
Format : TEXTContent : 96385074
Type : EAN_8
Format : PRODUCTContent : 5901234123457
Type : EAN_13
Format : PRODUCTContent : 0246813579
Type : ITF
Format : TEXTContent : 123456789999
Type : UPC_A
Format : PRODUCTQR Code

Content : Sleeping For Less
Type : QR_CODE
Format : TEXTContent : 0123456789
Type : QR_CODE
Format : TELContent : 35.6820549, 139.7296394
Type : QR_CODE
Format : GEOContent : http://www.akexorcist.com
Type : QR_CODE
Format : URIContent : 0123456789
Hello, This message is from QR code.
Type : QR_CODE
Format : SMSContent : SleepintForLess@mail.com
Message
This message from QR code
Type : QR_CODE
Format : EMAIL_ADDRESSContent : MyName
MyCompany
MyAddress
MyPhone
MyEmail
MyWebsite
This is MeCard
Type : QR_CODE
Format : ADDRESSBOOKContent : MyName MyLastName
MyTitle
MyCompany
MyAddress
MyCity
MyPostalCode
MyCountry
MyProPhoneNumber
MyCellPhone
MyHomePhoneNumber
Email@mail.com
MyhomeEmail
Type : QR_CODE
Format : ADDRESSBOOKContent : free_wifi
WPA
password
false
Type : QR_CODE
Format : WIFIContent : My Good Day
Oct 23, 2013 12:00:00 AM
Oct 26, 2013 12:00:00 AM
My Home
Type : QR_CODE
Format : CALENDARContent : http://www.akexorcist.com
Type : QR_CODE
Format : URI


        สำหรับผู้ที่หลงเข้ามาอ่านคนใดต้องการไฟล์ตัวอย่างสามารถดาวน์โหลดได้จาก Barcode Scanner [Google Drive]
        You can download source code of this article from Barcode Scanner[Google Drive]


        Thanks ZXing for great source code.
เหล่าพันธมิตรแอนดรอยด์

Devahoy Layer Net NuuNeoI The Cheese Factory Somkiat CC Mart Routine Artit-K Arnondora Kamonway Try to be android developer Oatrice Benz Nest Studios Kotchaphan@Medium Jirawatee@Medium Travispea@Medium