23 July 2013

[Android Code] การใช้งาน Bluetooth เพื่อรับส่งข้อมูล [บลูทูธกับไมโครคอนโทรลเลอร์ได้]

Created on Tuesday, July 23, 2013

        บทความนี้เลิกใช้งานแล้วเพราะว่าเจ้าของบล็อกได้เขียนใหม่เป็นไลบรารีที่สามารถใช้งานได้ง่ายและสะดวกกว่า โดยสามารถอ่านได้ที่ [Android Code] การเชื่อมต่ออุปกรณ์ผ่านบลูทูธแบบง่ายๆโดยใช้ BluetoothSPP